Condiții generale

Materialele propuse spre publicare se transmit Colegiului de redacție la adresa de e-mail: redactie@irdo.ro
  
Revista „Drepturile Omului” este publicată cu titlu gratuit și nu sunt percepute taxe de prelucrare a articolelor sau taxe de depunere.
 
Evaluarea materialelor
  
Toate materialele propuse spre publicare sunt supuse unui proces de preselecție. Colegiul de redacție emite puncte de vedere, materialele considerate adecvate urmând a fi supuse unui proces de recenzie.
 
Colegiul de redacție trimite materialele selectate pentru publicare controlului științific al unor recenzenți cu competențe în domeniul vizat. Sunt aleși minim doi recenzenți, criteriul de alegere fiind specializarea acestora, care trebuie să corespundă domeniului în care a fost încadrată lucrarea.
 
Procesul de selecție a lucrărilor se desfășoară având în vedere următoarele criterii: calitatea științifică a materialelor (corecta utilizare a limbajului științific de specialitate și respectarea exigențelor metodei științifice de cercetare), pertinența, actualitatea, originalitatea, prestigiul științific al autorului/autorilor.
 
Materialele supuse examinării se avizează pozitiv sau negativ. În situația în care propunerile sunt respinse, se va întocmi o notă justificativă. Dacă avizul este favorabil, materialul este înaintat Colegiului de redacție spre aprobare.
  
Aprobarea publicării lucrării în revistă poate fi condiționată de realizarea unor modificări care vizează conținutul sau structura lucrării și/sau sistemul de redactare a aparatului critic al lucrării.
 
Materialele sunt revăzute de către autori, dacă este cazul, în raport cu observațiile și sugestiile recenzenților. Termenul în care autorii au obligația să transmită materialul revăzut în acord cu observațiile/sugestiile recenzenților este de 7 zile de la data primirii acestora.
 
Durata estimată a procesului de preselecție și de evaluare este de 3 – 4 luni.
 
Declarație de etică și malpraxis
 
Revista „Drepturile Omului” susține și promovează o politică editorială bazată pe principiile integrității editoriale, rigurozității științifice, scrierii academice, originalității, nediscriminării, egalității și libertății de exprimare și de opinie. 
 
Drepturile și responsabilitățile editorilor (redactorilor)
Colegiul de redacție evaluează manuscrisele primite din punct de vedere științific și al relevanței acestora în contextul revistei. Redactorul-șef are autoritate asupra întregului conținut editorial al revistei și asupra publicării conținutului în termenul stabilit.
 
Redactorii se asigură că procesul de evaluare a manuscriselor respectă cerințele de integritate, asigurând confidențialitatea asupra autorului/autorilor și a recenzenților.
 
Redactorul-șef are responsabilitatea de a decide publicarea unui articol, în funcție de evaluarea realizată de recenzenți.
 
Colegiul de redacție nu va accepta nicio tentativă de fraudare a normelor etice aplicabile cercetării științifice și nicio altă conduită lipsită de etică în procesul de publicare.
 
Ideile exprimate în articolele publicate în revistă sunt asumate, din punct de vedere științific, de autori și nu reflectă, sub nici o formă, punctul de vedere al Colegiului de redacție.
 
În cazul în care se constată o încălcare a normelor etice, redactorii vor contacta autorul/co-autorul și persoana care a depus plângerea în vederea soluționării plângerii. În cazul în care, prima facie, nu se constată nicio încălcare a normelor etice, procesul de publicare a articolului continuă. În cazul în care se constată o practică lipsită de etică, articolul se respinge. În cazul în care articolul a fost deja publicat și se constată încălcarea normelor etice, articolul se retrage.
 
Drepturile și obligațiile autorilor
Autorul/Autorii își asumă răspunderea cu privire la originalitatea manuscrisului transmis spre publicare și că acesta reprezintă propria creație , nefiind publicat anterior sau transmis spre publicare altor publicații.
 
În cazul în care se constată că articolul a fost publicat și în altă publicație (în limba română sau orice altă limbă), articolul va fi retras sau se va menționa că articolul a fost publicat într-o altă publicație ,cu specificarea datelor pentru identificarea articolului original.
 
Autorul/autorii garantează că fragmentele din manuscris care nu le aparțin au fost citate corespunzător, prin utilizarea trimiterilor bibliografice și a ghilimelelor. În cazul oricărei suspiciuni sau acuzații de plagiat, responsabilitatea revine exclusiv autorului. Revista „Drepturile Omului” nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea de către autor/autori a reglementărilor în materie de plagiat/drepturi de autor.
 
Autorul/Autorii trebuie să respecte cerințele de redactare prevăzute în Ghidul pentru autori.
 
Autorul/Autorii înțeleg și sunt de acord ca articolul lui/lor să intre sub incidența licenței Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike (CC BY-NC-SA) care conferă celorlalți dreptul să modifice, să adapteze și să dezvolte lucrarea în scop necomercial, atât timp cât aceștia precizează sursa și licențiază creațiile lor în termeni identici. Drepturile de autor nu pot fi încălcate în nicun fel. Titularul drepturilor de autor este în exclusivitate autorul. 
 
Autorul/Autorii înțeleg și sunt de acord că IRDO să poată publica, reproduce, afișeze, stocheze și difuzeze articolul, în toate formele, formatele și media cunoscute, pe plan mondial, precum și să îl includă în baze de date științifice.
 
În cazul în care sunt mai mulți autori, fiecare dintre aceștia își asumă responsabilitatea pentru propria contribuție. Autorul care transmite articolul spre publicare trebuie să se asigure că toți autorii au fost de acord cu publicarea.
 
Autorii vor semna o declarație pe proprie răspundere privind drepturile de autor (formular).
 
În cazul în care autorul/autorii identifică erori sau greșeli în materialul publicat, acesta/aceștia au obligația de a notifica cu promptitudine Colegiul de redacție și de a colabora cu acesta în vederea retragerii sau corectării lucrării. În cazul în care redactorii sau Colegiul de redacție este înștiințat de o terță parte cu privire la existența unei erori sau greșeli în materialul publicat, autorului îi revine responsabilitatea de a corecta sau retrage prompt lucrarea, sau de a furniza dovezi Colegiului de redacție cu privire la corectitudinea lucrării.
 
În cazul existenței unui conflict de interese, autorii trebuie să aducă la cunoștința Colegiului de redacție acest lucru. Exemplele de posibile conflicte de interese includ: onorarii, granturi educaționale sau alte surse de finanțare, calitate de membru, consultanță, acorduri financiare sau nefinanciare precum relații profesionale sau personale, afilieri.
 
Drepturile și obligațiile recenzenților
La analiza materialelor primite vor participa minim doi recenzenți (cu afiliere academică) cu competențe în domeniul vizat. Specializarea acestora trebuie să corespundă domeniului în care a fost încadrată lucrarea. Toate materialele primite spre evaluare sunt confidențiale; acestea nu pot fi arătate altor persoane sau discutate cu alte persoane, în afara celor autorizate de redactorul-șef.
 
Recenzenții trebuie să identifice lucrări publicate relevante care nu au fost citate de autor/autori. De asemenea, recenzenții trebuie să notifice Colegiul de redacție cu privire la orice similitudine dintre manuscrisul analizat și orice alt manuscris (publicat sau nepublicat) despre care au cunoștințe personale.
 
În cazul existenței unui conflict de interese între un recenzent și autor/autori, companii sau instituții care au legătură cu manuscrisul, acesta va notifica Colegiul de redacție cu privire la existența conflictului de interese și va refuza recenzarea manuscrisului.
 
Recenzenții vor aviza pozitiv sau negativ materialele supuse examinării. În cazul respingerii unui material, recenzenții vor întocmi o notă justificativă.

Politica privind plagiatul
 
Plagiatul nu este acceptat în niciuna dintre formele sale. Autorii trebuie să declare pe propria răspundere că lucrările propuse sunt originale, nu sunt plagiate și nu au mai fost publicate în alte volume/reviste. Aceștia trebuie să citeze sau să parafrazeze, în mod corespunzător, orice lucrare și/sau parte din lucrările altor autori, pe care le-au utilizat.
 
Colegiul de redacție și recenzenții vor verifica lucrările primite pentru a detecta tentativele de plagiat, prin utilizarea unui software antiplagiat sau prin folosirea motoarelor de căutare. Orice tentativă de fraudă va duce la respingerea manuscrisului depus.
 
În cazul oricărei suspiciuni sau acuzații de plagiat, responsabilitatea revine exclusiv autorului, iar Revista „Drepturile Omului” nu poartă răspundere juridică în acest sens.