Condiții generale

Materialele propuse pentru publicare se transmit Colegiului de redacție la adresa de e-mail: redactie@irdo.ro
  
Revista „Drepturile Omului” este publicată cu titlu gratuit și nu sunt percepute taxe de prelucrare a articolelor sau taxe de depunere.
 
Evaluarea materialelor
  
Toate materialele propuse pentru publicare sunt supuse unui proces de preselecție. Colegiul de redacție emite puncte de vedere, materialele considerate adecvate urmând a fi supuse unui proces de recenzare.
  
Colegiul de redacție trimite materialele selectate pentru publicare controlului științific al unor recenzori cu competențe în domeniul vizat. Sunt aleși minim doi recenzori, criteriul de alegere fiind specializarea acestora care trebuie să corespundă domeniului în care a fost încadrată lucrarea.
 
Procesul de selecție a lucrărilor se desfășoară având în vedere următoarele criterii: calitatea științifică a materialelor (corecta utilizare a limbajului științific de specialitate și respectarea exigențelor metodei științifice de cercetare), pertinența, actualitatea, originalitatea, prestigiul științific al autorului/autorilor.
 
Materialele supuse examinării se avizează pozitiv sau negativ. În situația în care propunerile sunt respinse, se va întocmi o notă justificativă. Dacă avizul este favorabil, materialul este înaintat Colegiului de redacție spre aprobare.
 
Aprobarea publicării lucrării în revistă poate fi condiționată de realizarea unor modificări care vizează conținutul sau structura lucrării și/sau sistemul de redactare a aparatului critic al lucrării.
 
Materialele sunt revăzute de către autori, dacă este cazul, în raport cu observațiile și sugestiile recenzorilor. Termenul în care autorii au obligația să transmită materialul revăzut în acord cu observațiile/sugestiile recenzorilor este 7 zile de la data primirii acestora.
 
Durata estimată a procesului de preselecție și de evaluare este de 3 – 4 luni.
 
Revista „Drepturile Omului” susține și promovează o politică editorială bazată pe principiile integrității editoriale, rigurozității științifice, scrierii academice, originalității, nediscriminării, egalității și libertății de exprimare și de opinie. Colegiul de redacție nu va accepta nicio tentativă de fraudare a normelor etice aplicabile cercetării științifice și nicio altă conduită neetică în procesul de publicare. 
 
Ideile exprimate în articolele publicate în revistă sunt asumate, din punct de vedere științific, de autori și nu reflectă, sub nici o formă, punctul de vedere al Colegiului de redacție.

Politica privind plagiatul
 
Plagiatul nu este acceptat în niciuna dintre formele sale. Autorii trebuie să declare pe propria răspundere că lucrările propuse sunt originale, nu sunt plagiate și nu au mai fost publicate în alte volume/reviste. Aceștia trebuie să citeze sau să parafrazeze, în mod corespunzător, orice lucrare și/sau părți din lucrările altor autori, pe care le-au folosit.
 
Colegiul de redacție și recenzorii vor verifica lucrările primite pentru a detecta încercările de plagiat, prin utilizarea unui software antiplagiat sau prin folosirea motoarelor de căutare. Orice încercare de fraudă va duce la respingerea manuscrisului depus.
  
În cazul oricărei suspiciuni sau acuzații de plagiat, responsabilitatea revine exclusiv autorului, iar Revista „Drepturile Omului” nu poartă răspundere juridică în acest sens.